منوی دسته بندی

معنادرمانی به صورت سئوال و پاسخ مختصر

۱- لوگوتراپی: یعنی معنادرمانی

۲- اصطلاح لوگوتراپی : از لوگوس گرفته شده است.

۳ – ریشه لوگوتراپی: یونانی هست.

۴-اصول  نظریه لوگوتراپی به چه معناست؟تلاش برای  یافتن معنی درزندگی اساسی ترین نیروی محرکه هر فرد در دوران  زندگی اوست.به این دلیل من ازمعنی جویی به عنوان نیرویی  متضادبا((لذت طلبی))که روانکاوی فرویدبرآن استواراست و((قدرت طلبی ))که موردتأکیدآدلراست سخن می گویم…..

۵-فرق بین گوتراپی فرانکل بافرویدوآدلی چیست ؟فرانکل به معنی چوبی به عنوان نیروی قوی /متضادبالذت طلبی که فرویدبرآن استواراست وقدرت طلبی که موردتأکیدآدلرات سخن می گوید.

۶-ازنظرفرانکل انسان چگونه می تواندزندگی کند؟انسان قادراست ومی تواندبه خاطر   ایده ها و ارزش هایش زندگی کندویادراین راه جان ببازد!

۷-فرانکل معنی جویی راچگونه تعبیرمی کند؟ یک حقیقت است،نه یک ایمان وعقیده.

۸-یک روان تحلیلی پویا تا کجا می تواند پویا و قابل توجیه باشد؟تا آنجایی مجاز و قابل توجیه است که نیروهای محرکه وزیربنای ناخودآگاه راکشف وآشکارکند.

۹-بهترین مثال برای شبه  ارزش که جایگزین  ارزشهای واقعی زندگی                                می شود چیست؟ربا و تظاهر(نقاب زدن)

۱۰-منظور از نقاب بر چهره کشیدن به چه معناست؟هرکوششی درمبارزه بااحساسات پوچ وغلط ،بایدبه محض روبروشدن فردبااحساسات وافکارصحیح ،حقیقی وخالص خودمتوقف شود.

۱۱-اگرمعنی راتنهاتحقق بخشیدن (نمود خود)یا فرافکنی اندیشه های آرزومندانه اوباشدچه اتفاقی می افتد؟دیگرخصلت مبارزه جویانه وزیاده خواهی  نمی داشت وتوان آن رانداشت که انسان رابه پیش براند و یا به مطالعه ی چیزی وادارد.

۱۲-آیا((معنی))تنهابرای نمودخودیافرافکنی اندیشه های آرزومندانه است؟چرا؟خیر دیگر خصلت مبارزه جویانه وزیاده خواهی  نمی داشت وتوان آن رانداشت که انسان رابه پیش براند ویابه مطالعه ی چیزی وادارد.

۱۳-موضوع موردبحث و جهادی اندیشمندان اگزیستانسیالیست چیست؟ایده های انسانی است  را که چیزی  جز ساخته و پرداخته خود او نمی دانند.

۱۴-تفاوت نظر ژان پل سارتر و فرانکل را در مورد ماهیت واصالت انسان توضیح دهید؟انسان سازنده وطراح ((عنصروجوهر))خوداست. انسان ماهیت خودراآنچنان که هست وآنچه که بایدبشودخودتعیین می کند.گرچه من براین باورم که ((معنی)) هستی ماساخته وپرداخته خود ما نیست،بلکه ماآن را جستجو وکشف می کنیم.

۱۵-عقیده فرانکل انسان  به سوی ارزشهاکشیدمی شودچیست؟برای فردهمواره آزادی گزینش وجوددارد.آزادی درپذیرفتن یاردکردن این کشش.

۱۶-بحث اخلاق را از دید فرانکل توضیح دهید؟انسان هرگزبه سوی رفتاراخلاقی  سوق داده نمی شود،بلکه  تصمیم می گیرد که اخلاقی رفتارکند.اواین کاررابرای  ارضای سائق اخلاقی ویاآسودگی وجدان انجام نمی دهد،بلکه  به خاطر دلیل وعلتی که به آن پای بند و معتقد است،به به خاطر کسی  که دوستش داردویابه خاطر خدای خویش انجام می دهد.

۱۷-چرافرانکل رسیدن به اخلاق راآ سودگی وجدان نمی  داند؟اگراین گونه باشد:

۱-به  معنایی واقعی اخلاقی نبود.

۲-هدف مقدس شدن می بود.

۳-کمال گرایی برمی گزیدند.

۴-اخلاق فراتر از خواب و داروهای آرام بخش است.

۱۸-لوگوتراپی ناکامی وجودی راچگونه توضیح می دهد؟ممکن  است معنا خواهی  انسان باناکامی  مواجه گردد،که لوگوتراپی آن راناکامی وجودی می نامند.

۱۹-واژه و جود را از دیدگاه  فرانکل نام ببرید؟

۱-خودوجود(بویژه حالات وجودی انسان)

۲-معنای وجود

۳-کوشش برای یافتن معنای واقعی درزندگی شخصی که همان ((معنی خواهی))است.

۲۰-ناکامی وجودی سبب ظهورچه چیزیی گردد؟سبب ظهور نوروزها گردد.

۲۱-فرق بین نوروز لوگوتراپی  یا نوروز روانزاد چیست؟ برای  اینگونه نوروزها لوگوتراپی واژه نئوژنیک یا اندیشه زاد را به کار برده  است که متفاوت ازنوع دیگریعنی نوروزهای روانزادیا سایکوژنیک است.

۲۲-کلمه نئوژنیک ازچه کلمه ای گرفته شد و به چه معنی است؟ واژه  نئوژنیک دراصل اصطلاحی مشتق ازروانشناسی نیست،

۲۳-علت ایجادوظهورنوروزهای نئوژنیک چیست؟برخوردارزشها،تعرضات اخلاقی،مشکلات روحانی.

۲۴-چرابه معنای دیگرلوگوتراپی (روح)اطلاق می شود؟زیرا رویارویی  با مسایلی است که جنبه روحانی دارند،مانندآرزوی داشتن زندگی پرمعنا مسایلی است یا ناکامی وسرخوردگی ناشی ازنرسیدن  به این آرزو،همه درحیطه و قلمرو لوگوتراپی است،و ازدیدگاه روحانی به مقابله باآن برمی خیزد.

۲۵-چه موقع کار لوگوتراپی باشکست مواجهه می گردد؟اگردرمانگرنتوانست بین ابعادروحانی وغرایزوجه تمایزی ببیند،باسرخوردگی بسیارخطرناکی روبروخواهدشد.

۲۶-چراوجودتعارضی درفردالزاماً دلیل برنوروتیک  بودن اونیست؟زیراتعارضات وتنش درحدمتعادل،ورنج درد عادی ونشانه ی سلامت است.

۲۷-چگونه دردورنج  می تواندباعث پیشرفت انسان گردد؟دردورنج ازناکامی  وجودی  سرچشمه گرفته باشد.

۲۸-اگرپزشک پریشانی روانی رابه بیماری روانی تعبیرکندچه اتفاقی  می افتد؟            ناامیدی های وجودی بیماررازیرانبوهی ازداروهای مسکن پنهان ومدفون خواهدکرد.درحالی که وظیفه ی واقعی اوایجاب می کند که بیمارخودرادرطول مدت این بودن((وجودی))درراه تحول وکمال یاری کند.

۲۹-وظیفه لوگوتراپی چیست؟بیماررادریافتن ((معنا))درزندگی،اندیشه های پنهانی وجودومعنای نهفته ی آن یاری کند.

۳۰-فرق بین لوگوتراپی باروانکاوی درچیست؟فرق  لوگوتراپی  باروانکاوی  دراین  است که لوگوتراپی انسان راموجودی می شناسدکه توجه ویژه ای  به یافتن  معنی درزندگی وشکوفایی ارزش هادارد. نه اینکه صرفاً به دنبال ارضای سائق هاوغرایزفطری ویاخواسته هاوتعارضات ((نهاد))،((خود))و((فراخود)) وهماهنگی وانطباق  بامحیط وجامعه باشد.

۳۱-هدف ازبیان جمله معروف نتیجه  که درکسی که چرایی زندگی رایافت بادرچگونگی  خواهدساخت چیست؟ تلاش انسان درراه جستن  معناوارزش وجودی اودرزندگی همیشه موجب تعادل نیست،وممکن است ((تنش زا))باشد.

۳۲-چه انگیزه  مهمی باعث شدتافرانکل سختی های اسارت راراحت ترتحمل کند؟ بازنویسی دوباره مطالبی که  ازاوگرفته بودند.

۳۳-تنش درکجاظاهرمی شود؟بین آنچه که داردوآنچه که می خواهدداشته باشد.تنش بین آنچه  که بدان دست یافته،وآنچه بایدبدان تحقق بخشد.

۳۴-پویایی اندیشه بیشتردرموردچه کسانی کارایی دارد؟بیماران عصبی

۳۵-انسان ناامیدیابه عبارتی (بیماران )ازچه  چیزی درزندگی شکوه دارند؟حلاء وجودی یاخلاء درونی که منجربه پوچی زندگی  شده واحساس کلی وغائی بی معنایی  زندگی کردن.

۳۶-دوعاملی که باعث خلاء وجودی درزندگی انسان می شودراتوضیح دهید؟نخست این که بشرپس ازتکامل ،وجدایی از حیوانات پست تر،سائقه هاوغرایزی که رفتارحیوانی اوراجهت  می بخشید وهدایت می کردوضمناًحافظ او نیز بود از دست داد.

۳۷-منظورازضایع شدن (غرائز) (ارزشها) چیست؟ هرچه تأثیر دین ویاقرار دادهای اجتماعی کاهش یابد، انسان مسول تروتنهاترمی شود.حالا دیگر غریزه ای به او            نمی گویدکه چه باید کرد،وسنتی نمی گوید که  چگونه باید رفتارکردوگاه حتی             نمی داند که درآرزوی انجام چه کاری است.

۳۸-خلاءوجودی به  چه  شکلی بروزمی کند؟سلامت –بی حوصلگی

۳۹-گفته شوپنهاور درظهورملالت وبی حوصلگی بیان کنید؟((بشرمحکوم  ابدی کشمکش میان  دوقطب متضادپریشانی واضطراب ازیک سوواندوه وملال ازسوی دیگر است.))

۴۰-چه چیزباعث  بحرانی ترشدن خلاءوجودی زندگی امروزی شده است؟ ماشینی ترشدن  شکل زندگی.

۴۱-چگونه  می توان پی بردکه زندگی ماشین امروزی باعث خلاء وجودی                  می شود؟متوسط زیادترمی شودوبدبختانه  بیشتر این افرادنمی دانند که با اوقات  فراغت خود چه کنند.

۴۲-قربانیان خلاء وجودی  چه کسانی  هستند؟-کسانی که تمایل به خودکشی پیدا       می کنند -الکلیسمهاومعتا دان  (مخرب) -بزهکاران جوان -بحرانهای کهولت  –دوران بازنشستگی  –قدرت طلبی – پول پرستی –لذت طلبان  -بی کاران

۴۳-یکی ازنشانه های بیماری زا بیماران نوروتیک  چیست ؟خلاء وجودی

۴۴-چگونه می توان به بیماران نوروتیک کمک کرد؟بادرمان  لوگوتراپی وپرکردن خلاء وجودی

۴۵-لوگوتراپی می توانددرمان   چه  بیماریهایی موثر باشد؟اندیشه زاد و روانزاد

۴۶-آیا می توان  معنای زندگی کسی رابه اوگفت؟ چرا؟خیر زیرامعنای  زندگی ازفردبه فرد،روزبه روز،ساعت به  ساعت در تغییر است.

۴۷-این که انسان بایدمعنای زندگی خویش  راکشف کند؟چیست؟یعنی اینکه  هرانسانی مسئول اعمال در رفتار خود است.و خود پاسخ گوی زندگی خویش  است.ومسئولیت  زندگی خویش رابه عهده می گیردوباید به اصل وجوهر وجودی  خوددرپذیرفتن  مسئوولیت  خویش پی ببرد.

۴۸-پذیرش مسوولیت  درروش درمانی لوگوتراپی به  چه  مطلبی اشاره دارد؟((چنان زندگی کن که گویی باردومی است که به دنیا آمده ای واینک  درحال انجام خطاهایی هستی که درزندگی نخست مرتکب شده بودی.))

۴۹-پذیرش مسئوولیت  چگونه می تواندانسان راپیداکند؟این شیوه ی اندیشه اورابرآن       می داردکه ازیک سوبامحدودیت های جهان وازسوی دیگرباغایت آنچه که می توانداز خودوزندگی خودبسازد،روبروگردد.

۵۰-وظیفه لوگوتراپی درقبال وظیفه مسئولیت چگونه است؟بیمارراکاملاًازوظیفه ی  مسوولیت پذیری خودآگاه سازد.ازاین رواین وظیفه رابرعهده ی بیمارمی گذاردکه خود((انتخاب ))کند.انتخاب  اینکه دربرابرچه کسی وچه چیزی تا  چه حدمسوول است. لوگوتراپیست کمتراز هردرمانگردیگر،معیارهاوارزش های خودرابه بیمار تحمیل          می کند.و هرگز زیربار این خواسته ی بیمار نمی رود که به جای اوبراریکه ی داوری بنشیند.

۵۱-مقایسه کارلوگوتراپیست بانقاش وچشم پزشک  چگونه است؟کارلوگوتراپیست بیش ازاین که شبیه یک نقاش باشد،شبیه به کاریک چشم پزشک است.چه هرنقاشی  سعی  داردتصویرجهانی راکه می بیندبه مامنتقل کند.درحالی که چشم پزشک می کوشد، به ماامکان بیشتری دهدکه جهان راآنگونه  که هست ببینیم .نقش  لوگوتراپیست وسعت بخشیدن به میدان دید بیمارست،تا آنجایی که ((معنی )) و((ارزش ها)) درمیدان دید وحیطه ی خودآگاه بیمار قرار گیرد.

۵۲-بنابرروش لوگوتراپی مضای  زندگی پیوسته به چندشیوه  می توان کشف کرد؟       1-با انجام  کاری ارزشمند- ۲-باتجربه ی ارزش والا ۳-باتحمل دردورنج

۵۳-چگونه می توان معنای زندگی را یافت؟از راه تجربیاتی ارزشمند مانند برخورد با       شگفتی های طبیعت ،فرهنگ ویابادرک ودریافتن فردی دیگر یعنی بوسیله عشق.

۵۴-عشق چیست؟عشق تنها شیوه ای است  که باآن می توان به اعماق وجود انسانی دیگردست یافت.

۵۵-چگونه  می توان به وجوهر وجودانسانی دیگرآگاهی کامل یافت؟ازراه عشق

۵۶-جنبه ی روحانی عشق مارادرچه  کارهایی یاری می دهد؟مارایاری می دهدتا صفات اصلی وویژگی های واقعی محبوب راببینم وچیزی راکه بالقوه دراوست  وبایدشکوفاگردد درک کنیم وعاشق به قدرت عشق  توان می یابد که معشوق رادرآگاه شدن ازاستعدادهای خودوتحقق بخشیدن به آنها یاری کند .

۵۷-درلوگوتراپی عشق چه چیزهایی  راشامل نمی شود؟درلوگوتراپی عشق عاملی پدیده زادنیست که ازسائق یاغریزه ی جنسی مشتق شده باشد.وعشق شکل  اعتلایافته ی میل جنسی نیز نیست.

۵۸-درلوگوتراپی عشق چیست؟عشق خودمانندمیل جنسی  پدیده ای اصلی وبنیادی است.

۵۹-چه موقع میل جنسی جایزوحتی مقدس است؟زمانی که حامل وناقل  عشق باشد.

۶۰-میل جنسی چیست؟شیوه ای است برای ابرازنهایت  همدمی وتصادفی که عشق طالب آن  است.

۶۱-راه رسیدن  به  نخستین شیوه یعنی  راه کاروفعالیت  چگونه راهی است؟ راهی  است روشن وآشکار

۶۲- راه دوم برای رسیدن به معنای زندگی چگونه است؟ازراه تجربیاتی ارزشمند است.

۶۳-سومین راه برای رسیدن به چه معنی است؟ به معنی زندگی دررنج است.

۶۴-عالی ترین ارزش هاوژرف ترین  معنای زندگی چیست؟رنج   کشیدن

۶۵-چه موقع  انسان مانندبیماری درمان  ناپذیری ویامبتلا به بعضی ازانواع سرطان          می ماند؟وفتی که باوضعی اجتناب ناپذیرمواجه می شود ویاباسرنوشتی تغییرناپذیرروبه  روست.

۶۶-بهترین جلوه گاه ارزش وجود انسان چیست؟دردورنج

۶۷-چه موقع معنایی چون گذشت وفداکاری آزاردهنده نیست؟ وقتی که رنج معنا یافت.

۶۸-یکی  ازاصول اساسی لوگوتراپی چیست؟ این است که توجه انسان ها رابه این مسأله جلب می کند که انگیزه اصلی وهدف زندگی گریز ازدردولذت بردن نیست بلکه       معنی جویی زندگی است که به زندگی مفهوم واقعی می بخشد.

۶۹-چرا انسانها درد و رنجی را که معنی و هدفی دارد با میل تحمل می کنند؟ زیرا انگیزه اصلی وهدف زندگی گریز ازدرد ولذت بردن نیست بلکه معنی جویی زندگی است که به زندگی  مفهوم واقعی می بخشد.

۷۰-روان درمانی سنتی چه چیزی رابه عنوان هدف سرلوحه ی اقدامات خویش  قرار داده است؟ روان درمانی سنتی ترمیم  وتجدید قوای بیمار را برای کارو لذت بردن اززندگی به عنوان هدف سرلوحه ی اقدامات خویش قرارداده است.

۷۱-تفاوت روان درمانی سنتی ولوگوتراپی رابنویسید؟روان درمانی سنتی ترمیم وتجدید قوای  بیماررابرای کارولذت بردن اززندگی به عنوان هدف سرلوحه ی  اقدامات خویش قرارداده است. اما لوگوتراپی علاوه برا این هدف سعی برآن دارد که بیمارراکمک کند تابادرک معنای رنجی که می کشد درتحمل  آن استوارترباشد.

۷۲-ازنظر دکترادیت  ویسکوف جولسون فلسفه کنونی مادرباره  ی بهداشت روان بر چه  پایه ای استوار شده است؟ براین پایه  استوار شده  است  که مردم  باید شادوخوشحال زندگی کنند.

۷۳-ازنظردکتر ادیت ویسکوف جولسون غم واندوه نشانه ی  چیست؟ نشانه ی ناسازگاری وعدم انطباق بازندگی است.

۷۴-چرا اعتقاد ونظام ارزش هابایدخودرادربرابرکسانی که دردورنجی  اجتناب ناپذیر دارندمسئول  بداند؟ زیرا این شیوه ی اندیشه موجب می شود که افراد دردمند به خاطر اینکه شاد نیستند اندوهناک تر نیز بشوند.

۷۵-چرامعنای  زندگی امری  مشروط نیست؟ زیرا معنای زندگی  می تواندحتی معنی بالقوه درد ورنج  رانیز دربرگیرد.

۷۶-بسیاری ازمراجعین کنونی روان  پزشکان چه کسانی   هستند؟ کسانی که  سابقاً به علمای دینی وپدران  روحانی مر اجعه می کردند.

۷۷-روان پزشکان  بیشتر باچه مسائل روبه رو هستند؟ روان پزشکان  بیشتر با مسایل فلسفی مردم روبه رو هستند.

۷۸-درلوگوتراپی ازمعنای غایی ونهایی به چه عنوانی  استفاده می شود؟ معنای مافوق

۷۹-چرا معنااز منطق ژرف تر است؟ انسان باید ناتوانی  خودرادردرک  معنای بی قید وشرط زندگی ازراه   منطق بپذیرد زیرا  معنا ازمنطق ژرف تر است.

۸۰-چرا تولید مثل وازدیاد وتداوم نسل تنها معنای زندگی نیست؟ زیرا درآن صورت زندگی به خودی  خود پوچ وبی معنا می شود وچیزی راکه بی معناست  باتداوم نمی توان معنا بخشید.

۸۱-چه چیزهایی معنی  زندگی رامی ربایند؟ رنج ومیرندگی  وپریشانی ومرگ

۸۲-آنچه  که درزندگی ازکف می رود  چیست؟ امکانات وتوانائی هاست.

۸۳-گذرایی وانتقال زندگی چه چیزهایی  رادرانسان بیدار می کند؟ احساس  وظیفه ومسئولیت رابیدارمی کنند.

۸۴-چرا گذرایی وانتقال  زندگی درما احساس وظیفه  ومسئولیت رابیدار می کند؟زیرا هرچیزی منوط به درک ما از گذررایی امکانات وچگونگی انتخاب مااست.

۸۵-چرا آنچه که بود وهست نمی توان نابوده تصور کرد؟ چون ((بود)) مطمئن ترین نوع هستی است.

۸۶-بدبین چه کسی است؟کسی است که هرروزباترس واندوه به تقویم خودچشم دوخته وبرگی ازآن جدامی کندوباجداکردن هربرگ کاهش تدریجی تقویم رانظاره می کند.

۸۷-لوگوتراپی با در نظرگرفتن هستی  و وجود انسانی  به جای بدبینی وانزوا انسان رابه چه چیزهایی فرا می خواند؟انسان رابه تلاش وفعالیت فرامی خواند.

۸۸-فردی که به زندگی فعالانه می نگرد چگونه فردی است؟کسی است که به حوادث آن هجوم می برد برگ های کنده شده ی تقویم زندگی رادور نمی ریزد وبرپشت هریک ازآنهایادداشت مهمی  می نگاردوهربرگ را بانظم وترتیب به روی برگ های کنده          شده ی  پیشین می گذارد.وتقویم زندگی اوبتدریج ازناشده هاوناکرده ها به کرده هاو      شده ها منتقل می شود واو با غرور و مسرت به فنای این برگ ها ویادداشت ها وزندگی سرشارازفعالیت خود می نگرد.

۸۹-چرافردی که به زندگی فعالانه می نگردبه جوانان به خاطر امکاناتی که در انتظار شان هست حسد نمی ورزد؟زیراخود این  امکانات  رابه واقعیت تبدیل کرده است اومعتقد است  من  به جای  امکانات واقعیات دراختیاردارم .واقعیاتی که محتوی آن  نه تنها کارهای  انجام  داده بلکه عشق ومحبت های ورزیده  شده ودردها ورنج هایی  است که  شجاعانه ازعهده  ی  آنهابرآمده ام.

۹۰-یک ترس حقیقی را نام ببرید؟ ترس ازمرگ

۹۱-یک ترس عصبی که با ادراک فلسفی نمی توان درمان کرد؟مانند ترس ازمکان های شلوغ

۹۲-یکی ازمشخصات مهم هراس اضطراب  پیش بین چیست؟ آن  است که  هرآنچه که بیمارازآن وحشت دارد به سرش  می آید به عبارت دیگر ترس خود ضامن پدیدارشدن چیزی می شود که  بیماربه شدت از وقوع آن وحشت داشته است.

۹۳-مثالی برای اضطراب پیش بین  بزنید؟مثلاً کسی که ازسرخ شدن  درحضور دیگران می ترسد وقتی  که وارد اتاقی می شود که  عده ای زیادی آنجا هستند دربرابر جمعیت  سرخ می شود.

۹۴-چگونه می توان گفته ی معروفت  که میل پدراندیشه است به این جمله  که ترس مادر واقعه است تغییر داد؟ مثلاً کسی که ازسرخ شدن  درحضور دیگران می ترسد وقتی که وارد اتاقی می شود که عده ی زیادی آنجاهستند دربرابر جمعیت سرخ می شود.

۹۵-قصدهمزط چیست؟گرچه ترس وهراس باعث می شود ازچیزی که  می ترسیم به سرمان بیاید ولی قصد و فشار زیاد موجب می شود آنچه که  می خواهیم بشود صورت نپذیردواین قصد قوی قصد مفرط نام دارد.

۹۶-لذت باید محصول باشد یاهدف ؟ چرا لذت  باید محصول  باشد نه هدف چون اگر هدف قرار گرفت بی ارزش وازبین رفته است.

۹۷-لوگوتراپی تکنیک خود را بر چه اصلی استوار گردانید؟ اصلی که قصدمتضادنام داشت.

۹۸-قصدمتضاد چه روشی است؟این  روش که ازبیمار مبتلا  ترس ودلهره خواسته می شود حتی برای یک لحظه هم که شده وقوع آنچه  راکه به شدت ازآن بیم دارد با مقصد مفرط طلب کند.

۹۹-باچه روش درمانی توفانی که  آسیاب بادی اضطراب را  می چرخاند مهار خواهد شد؟ باایجاد نگرش معکوس دربیماراز مراحل این شیوه درمانی است. وترس بیمار باقصد متضادوآرزوی معکوس جایگزین می شود.

۱۰۰-درروش  قصد متضادازچه  روش درمانی  باید استفاده کرد؟ باید ازقدرت  وظرفیت  انسان درخودجدامانی  که ذاتی ،شوخ طبعی بشر است استفاده کرد.

۱۰۱-قصدمتضاد ارزیابی  تجربی وکاربرد بالینی اظهار نظر چه کسی است؟آلپورت

۱۰۲-قصد متضاد درچه مواردی نتیجه  بخش است؟ درمورد اختلالات  تک  علامتی

۱۰۳-درچه مواردی از قصد متضاد استفاده می شود؟ درمورد اختلالاتی  نظیر نوروز وسواسی که بسیار شدید وبسیار کهنه وباسابقه .

۱۰۴- ازنظر دکترامیل گاتیل  یکی ازتوهمات رایج پیروان متعصب  مکتب  فروید چیست؟ این است که تصور می کنند تاثیر ودوام بهبودی  رابطه ای  مستقیم باطول مدت درمان دارد.

۱۰۵-فرونشستن وپایین  آمدن عواطف  درحالت  افسردگی  سبب چه چیزی                می شود؟باعث ظهور وبه سطح آگاهی  درآمدن  احساس گناه می شود.

۱۰۶-اضطراب پیش بین  راچگونه می توان  خنثی کرد؟ باقصد متضاد

۱۰۷-قصدمفرط وواکنش مفرط راچگونه  می توان خنثی کرد؟ ازراه بررسی مجدد  هدف ورسالت فرد درزندگی

۱۰۸-نیهیلیسم یاپوچ گرایی فردی راتعریف کنید؟خلأ وجودی  راکه نوروز توده های نسل حاضراست را نیهیلیسم یا پوچ گرایی فردی می گویند.

۱۰۹-چراخلاءوجودی رامی توان  نیهیلیسم یاپوچ گرایی فردی نامید؟ زیرا نیهیلیسم عبارت ازمکتب پوچی وبی معنایی زندگی است.

۱۱۰-چراروانکاوی به کرات مورد ملامت و سرزنش قرارگرفته است؟ به خاطرجانبداری ازغریزه ی جنسی.

۱۱۱-انسان چگونه موجودی است؟انسان موجودی است که درنهایت خودسرنوشت خویش رابه دست  می گیردوتنهازندگی نمی کند بلکه درهرلحظه تصمیم می گیردواراده می کند که چگونه زندگی کند ولحظه ای دیگرچگونه باشد.

۱۱۲-یکی  ازجنبه هاوویژگی های وجودی انسان چیست؟ظرفیت اوبرای چیره شدن براین شرایط وفراتررفتن ازآنهاست.

۱۱۳-چراانسان به خودفراروندگی خویش تحقق می بخشد؟زیرااصولاًٌ موجودی ازخودفرارونده است.

۱۱۴-آزادی چیست؟وجنبه مثبت و جنبه منفی آن رابیان کنید؟گرچه آزادی واپسین کلام نیست بلکه تنهابخشی ازداستان ونیمی ازحقیقت  است.آزادی تنهاجنبه ی منفی کل این پدیده است که جنبه ی مثبت آن عبارت است ازمسئولیت.

منبع: اندیشه گستر جنوب

مدیر سایت ravan123.ir وب‌سایت
برای مطالعه مقالات و مطالب بیشتر از مدیر روان 123 لطفا به سایت های http://hamdardi.com و http://hamdardi.net مراجعه فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

question