منوی دسته بندی

مشترک شدن

 • اشتراک ۳۰ روزه طلایی

  ﷼۱,۰۰۰,۰۰۰
  پرداخت فوری

  بسته ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی طی این مدت ۳ مشاوره خصوصی و ۳ مشاوره عمومی دریافت کنید

 • اشتراک ۱۰ روزه مشاوره خصوصی

  ﷼۴۰۰,۰۰۰
  پرداخت فوری

  اشتراک ۱۰ روزه خصوصی   ۴۰۰۰۰۰ ریالی طی این مدت می توانید یک مشاوره خصوصی دریافت کنید.

 • اشتراک ۱۰ روزه عمومی

  ﷼۱۰۰,۰۰۰
  پرداخت فوری

  با این بسته ۱۰۰۰۰۰ ریالی می توانید طی ۱۰ روز از یک مشاوره عمومی استفاده کنید.

question