منوی دسته بندی
ایثار

به گذشت و ایثار عزیزانمان توجه کنیم

گاهی نسبت به کسانی که ما را دوست دارند انتظاراتی داریم. از پدرمان، مادرمان، همسرمان، یا …، توقع داریم که نیازمندی ما را تامین کنند. آنها نیز همه سعی خود…

question