منوی دسته بندی
سازگاری کنیم نه سازشکاری

تفاوت سازگاری با سازشکاری

خیلی وقت ها شنیده ایم که باید سازگاری با دیگران داشته باشیم. آیا سازگاری یعنی سازش کردن و کوتاه آمدن؟! یا اینکه سازگاری مهارتی برای تعامل با دیگران هست نه تسلیم شدن.

question