منوی دسته بندی

پیامد عدم خویشتنداری

پیامدهای منفی از دست دادن خویشتن داری کدامند؟اگر نتوانید در زندگی خویشتن دار باشید، ممکن است: -تنها روی مسائل دیگران تمرکز داشته و از توجه به مسائل خود باز بمانید….

اهمیت خویشتن داری

چرا خویشتن داری مبحث کنترلی مهمیست ؟زیرا: -این مسأ له یک مسأله درونیست و به پیرامون زندگی تان کمتر مربوط می شود. -به شما این قدرت و توانایی را می…

افکاری که مانع خویشتن داری می شود

چه افکار غیر معقولی موجب می شوند که از خویشتن داری خودداری کنید؟تصور می کنید: -تلاش برای بدست آوردن کنترل بی معنی بوده و درهر حال شکست خواهید خورد. -هیچ…

question